Dostępność i dostępność cyfrowa

O dostępności

Nowe obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadzone ustawą o zapewnieniu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czy Ciebie to dotyczy?
Czy jesteś gotowy na nowe obowiązki?
Kiedy upływa termin na wdrożenie przepisów?

O tym wszystkim dowiesz się z naszego opracowania.

W celu usunięcia lub zmniejszenia barier w funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami w różnych sferach życia codziennego na podmioty publiczne (takie jak urzędy, szkoły, sądy, czy publiczne placówki medyczne), zostały nałożone nowe obowiązki.

Celem jest zapewnienie tym osobom równego dostępu do świadczeń udzielanych przez podmioty publiczne oraz do informacji o działaniach tych podmiotów. Przejawia się to również w zapewnieniu tym osobom dostępu do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Osobami ze szczególnymi potrzebami będą te osoby, które ze względu na wiek, ograniczenia w zakresie percepcji, czy mobilności są zmuszone do samodzielnego przezwyciężenia różnych barier w ich życiu codziennym, co wymaga podjęcia dodatkowych działań lub środków. Mogą to być, np. osoby starsze lub z niepełnosprawnościami ruchowymi. Będą to również osoby dotknięte niedosłuchem, problemami z widzeniem lub mową, czy kobiety w ciąży. Dla dostępności cyfrowej osobą ze szczególnymi potrzebami może być osoba, która jest obarczona zaburzeniami motorycznymi (np. używająca ust do pisania na klawiaturze), trudnościami ze słuchem lub wzrokiem bądź trudnościami kognitywistycznymi, np. choruje na dysleksję, czy zmaga się z ADHD.

W rozumieniu przepisów osobami ze szczególnymi potrzebami są te osoby, które ze względu na swoje cechy, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia różnych barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Przepisy nie wskazują, że przeszkoda, która dotyczy danej osoby musi mieć charakter trwały, zatem szczególne potrzeby mogą być związane również ze stanem przemijającym.

Kalendarz wdrożenia obowiązków wynikających z ustawy

Ogłoszenie ustawy

Dostępność: 5 września 2019 r.
Dostępność cyfrowa: 8 maja 2019 r.

Wejście w życie

Dostępność: 20 września 2019 r.
Dostępność cyfrowa: 23 maja 2019 r.

Raportowanie dostępności

Dostępność i dostępność cyfrowa: 31 marca 2021 r.
(następnie cyklicznie co 4 lata)

Wnioski o zapewnienie dostępności i skarga na jej brak

20 września 2021 r.

Uwzględnienie w umowach z wykonawcami obowiązku zapewnienia dostępności (np. w ramach zamówień publicznych)

6 września 2021 r.

Wdrożenie pełnych wymogów dostępności cyfrowej – dla stron internetowych (w tym zapewnienie dostępu alternatywnego)

23 września 2020 r.
(dla stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – 23 września 2019 r.)

Wdrożenie pełnych wymogów dostępności cyfrowej – dla aplikacji mobilnych (w tym zapewnienie dostępu alternatywnego)

23 czerwca 2021 r.

Obowiązek zatrudnienia koordynatora ds. dostępności

30 września 2021 r.

Dostęp alternatywny traktowany jako zapewnienie dostępności

6 września 2021 r.
(24 miesiące po opublikowaniu ustawy)

Możliwość złożenie wniosku o certyfikację dostępności

6 marca 2021 r.

Wejście w życie przepisów dotyczących postępowania skargowego w zakresie zapewnienia dostępności oraz możliwości nałożenia grzywny w celu przymuszenia przez Prezesa PFRON

6 września 2021 r.

Wchodzi w życie nowy obowiązek informacyjny wprowadzony do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

6 września 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zawierającym szczegółowe opracowanie przepisów w praktycznych przykładach.

Masz wątpliwości?

Jeśli nie wiesz czy ustawy dotyczą Twojego podmiotu – zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.


Założyciel Fundacji Biznes bez Barier
Adrian Furman

W zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami współpracujemy z Fundacją Biznes bez Barier. Fundacja rozpoczęła działalność w 2019 roku i proponuje zmiany, które włączą osoby z niepełnosprawnościami w główny nurt życia społecznego i kulturalnego.

W ramach dostępności Fundacja Biznes bez Barier zapewnia szerokie wsparcie, którego szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://biznesbezbarier.org/audytDostepnosci

Skontaktuj się

    Go to top