F/K Biz - Prawo Biznesowe - obsługa prawna firm
Posiadamy bogate doświadczenie związane ze sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym, dzięki czemu możemy doradzać naszym Klientom w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, w najlepszy sposób zabezpieczających ich interesy.

Rodzaje usług

 • Business Contracts;
 • Foreign Investors;
 • M&A (fuzje i przejęcia);
 • nieruchomości i prawo budowlane;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo spółek;
 • Trade Marks and Authors Rights;

„Rzetelne Prawo Biznesowe – Ochrona Twojego Sukcesu”

F/K Biz - Prawo Biznesowe - obsługa prawna firm

Business Contracts

Zapewniamy:

 • przygotowanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków umów;
 • wsparcie w negocjacjach oraz renegocjowanie umów;
 • doradztwo w trakcie wykonywania umów oraz przy ich rozwiązywaniu;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów oraz prowadzenie sporów dotyczących praw i obowiązków stron umów;
 • pełną obsługę prawną w zakresie umów w języku angielskim

Foreing Inverstors

Zapewniamy:

 • kompleksową obsługę prawną procesu ekspansji/inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, która zawiera:
 • przygotowanie legal/ business memo/introduction;
 • pomoc w procesie inwestycyjnym (oferujemy kompleksową obsługę prawną od początku procesu aż po zatrudnianie pracowników itp.);
 • obsługę fuzji i przejęć (M&A);
 • wsparcie prawne w zakładaniu spółek/oddziałów/ przedstawicielstw.

M&A Przejęcia i Fuzje

Zapewniamy:

 • pełne wsparcie przed transakcyjne w procesach fuzji i przejęć;
 • doradztwo w kontekście przepisów o kontroli koncentracji;
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów;przygotowanie oraz negocjowanie umów;
 • pełna obsługa w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także sprzedaży i zakupu udziałów/akcji przedsiębiorstw.

Nieruchomości i Prawo budowlane

Zapewniamy:

 • audyt prawny nieruchomości;
 • wsparcie przy zawieraniu umowy na wykonanie projektu architektonicznego/budowlanego z projektantem;
 • wsparcie przy pozyskiwaniu dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę;
 • wsparcie przy budowie nieruchomości mieszkaniowych i biurowych;

 

 • obsługa procesów budowlanych począwszy od negocjacji umowy na roboty budowlane, poprzez czuwanie nad realizacją zapisów umownych aż do upływu odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy/ów

Obsługa związaną z komercjalizacją nieruchomości:

 • przygotowanie procesu sprzedaży/wynajmu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych;
 • negocjacje warunków sprzedaży/najmu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych;
 • współpraca z doradcą nieruchomościowym (biznesowym) Klienta;

 

 

 • wsparcie przy budowie nieruchomości mieszkaniowych i biurowych;
 • obsługa procesów budowlanych począwszy od negocjacji umowy na roboty budowlane, poprzez czuwanie nad realizacją zapisów umownych aż do upływu odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy/ów.

Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiającym zapewniamy:

 • opracowanie formalno – prawne dokumentacji przetargowej;
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • nadzorowanie przebiegu postępowania;
 • udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej w razie uzasadnionej potrzeby;
 • ocena formalno – prawna ofert.

Wykonawcom zapewniamy:

 • przygotowywanie umów konsorcjum i umów w zakresie powierzenia doświadczenia;
 • weryfikację i analizę SIWZ, w tym również projektów umów;
 • przygotowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert;
 • przygotowywanie projektów zapytań do treści SIWZ;
 • prowadzenie pełnej korespondencji z Zamawiającym analizy ofert złożonych przez innych Wykonawców;
 • prowadzenie negocjacji;
 • przygotowywanie odwołań w toku postępowania;
 • pomoc w odzyskaniu zatrzymanego wadium.

Prawo Biznesowe

Ponadto sporządzamy odwołania i reprezentujemy Wykonawców i Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowym, jak również przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach obsługi projektów PPP zapewniamy:

 • analizy prawne, finansowe i ryzyka w związku z planowanym projektem;
 • doradztwo w postępowaniu mającym na celu wybór partnera prywatnego;
 • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych;
 • przygotowanie wszelkich dokumentów;
 • opracowanie umowy o PPP;
 • kontrolę realizacji projektu.

Prawo Spółek

Zapewniamy:

 • bieżącą obsługę korporacyjną, m.in.: obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), opracowywanie projektów uchwał, statutów i umów spółek, sporządzanie opinii prawnych i in.;
 • tworzenie i reorganizację podmiotów gospodarczych: rejestrację spółek, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, obsługę prawną różnych form reorganizacji podmiotów, likwidację spółek, przygotowanie analiz typu due diligence.

Trade Marks and Authors Rights

Zapewniamy:

 • ochronę dóbr niematerialnych naszych Klientów;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej i intelektualnej, prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Współpracujemy m.in. z artystami, organizatorami imprez kulturalnych oraz instytucjami kultury.

Prawo Konkurencji i Nieuczciwa Konkurencja

Zapewniamy:

 • reprezentowanie w postępowaniach przed UOKiK i sądami;
 • opiniowanie porozumień zawartych pomiędzy podmiotami w świetle przepisów regulujących porozumienia ograniczające konkurencję;
 • ocenę zgodności działań podmiotów z przepisami zakazującymi nadużywania pozycji dominującej.

Prawo Pracy

Zapewniamy:

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, kontraktów menadżerskich itp.;
 • doradztwo przy rozwiązaniu stosunku pracy;
 • negocjacje układów zbiorowych i współpracy ze związkami zawodowymi; – udział w sprawach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy

Prawo europejskie

Zapewniamy:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii lobbingowej;
 • przygotowywanie stanowisk (position paper) i ekspertyz;
 • analizowanie i opiniowanie zgodności obowiązujących w Polsce przepisów i projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie analiz prawnych dotyczących interpretacji prawa unijnego;
 • prowadzenie postępowań przed organami unijnymi, w tym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Polska Strefa Inwestycji (Specjalne Strefy Ekonomiczne)

Zapewniamy:

 • kompleksową obsługę inwestorów ubiegających się o wejście do Polskiej Strefy Inwestycji;
 • przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji (wniosek, business plan etc.);
 • wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno dla nowych, jak i już działających w ramach PSI/SSE inwestorów;
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli realizacji warunków zezwolenia/decyzji o wsparciu;
 • przygotowanie wniosków o zmianę warunków zezwolenia/decyzji o wsparciu;
 • wsparcie w kontakcie ze Strefami oraz Ministerstwem właściwym ds. gospodarki;
 • wsparcie przy nabywania nieruchomości/podpisywania umów najmu;
 • negocjowanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz gestorami mediów;
 • przygotowanie oraz negocjowanie wszelkich umów.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Zapewniamy:

 • kompleksową obsługę i pomoc na każdym etapie postępowania o uzyskanie zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt;
 • przygotowywanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji;
 • pomoc w legalizacji pobytu dla rodzin cudzoziemców;
 • reprezentowanie klientów przed organami;
 • audyt dokumentacji w zakresie osób pracujących na podstawie zezwoleń na pracę;
 • pomoc w przygotowaniu przedsiębiorcy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Spory sądowe i arbitrażowe

Przejdź do

Sprawdź pozostałe usługi

Skontaktuj się

  Go to top