Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) ma na celu zaprezentowanie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://fandk.com.pl/ (dalej jako „Strona”), formularza kontaktowego oraz zapisami na e-poradę lub szkolenie (dalej jako „E-porada” i „Szkolenie”).

Stronę prowadzi Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 77a lok. 3, 90-613, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000262247, NIP 725 19-30-349 (dalej jako „Kancelaria”).

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników, które są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony, podlegają zasadom przetwarzania danych określonym ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781; dalej jako „Ustawa”) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), a także innym aktom prawnym, które zmieniają, aktualizują lub zastępują powyższe regulacje.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Strony jest Kancelaria.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione przez Kancelarię wyłącznie podmiotom współpracującym z Kancelarią, m.in. w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom mającym prawo do dostępu do ww. danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o działaniach podejmowanych przez Użytkownika na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem plików cookies. Dodatkowo, za pomocą dedykowanych formularzy, Użytkownik może dobrowolnie podać następujące dane w celu skontaktowania się z Kancelarią (formularz kontaktowy), zapisu na E-poradę lub Szkolenie: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres.

Dane Użytkowników przetwarzamy w celu:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. realizacji przez Kancelarię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia powiązane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdym czasie Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, Użytkownikowi Strony przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że Kancelaria nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Co do danych przetwarzanych przez Kancelarię na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia dalsze ich przetwarzanie, bez możliwości powoływania się na szczególną sytuację i wykazania przez Kancelarię istnienia przesłanek uprawniających ją dalszego takiego ich przetwarzania.

Okres przetwarzania danych

Kancelaria przetwarza dane osobowe przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, a także przez okres ich ewentualnego istnienia aż do możliwego przedawnienia.

Formularz kontaktowy, zapis na e-poradę lub szkolenie

Każdy Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego skorzystania z następujących formularzy:

 1. Kontaktowego,
 2. Zapisu na E-poradę,
 3. Zapisu na Szkolenie.

Skorzystanie z ww. formularzy wymaga podania i wiąże się z przetwarzaniem następujących danych:

Ad. 1) imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

Ad. 2) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu,

Ad. 3) imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie możliwości skontaktowania się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego, realizacji zapisu na E-poradę lub Szkolenie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię w postaci działań marketingowo-informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z formularza kontaktowego oraz formularzy zapisu na E-poradę lub Szkolenie wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowej przez Kancelarię za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Brak zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Powyższa zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem kontaktu w ww. zakresie.

Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego, zapisu na E-poradę lub zapisu na Szkolenie jest uprawniony do zgłoszenia Kancelarii wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem ww. formularzy na adres biuro@fandk.com.pl.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony i realizację dalszych celów. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem,. Dzięki plikom cookies jest także badanie aktywności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Używane pliki cookies i inne technologie

 1. analizy ruchu
 2. funkcjonalność: media społecznościowe / dzielenie się informacjami

Cel

 1. dostarczenie anonimowych, zagregowanych informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyt Użytkowników na Stronie
 2. pomoc w łatwiejszym dostępie do sieci społecznościowych i społecznościowych narzędzi internetowych; umożliwienie łączenia natywnych mechanizmów autoryzacji Użytkownika na Stronie z analogicznymi mechanizmami udostępnianymi przez serwisy społecznościowe (współdzielenie sesji).

Jak długo plik cookies pozostaje na urządzeniu?

 1. Stałe, sesyjne
 2. Stałe, sesyjne

Szczegóły dotyczące plików cookies oraz innych technologii

 • Google Analitycs: Po więcej informacji o Google Analytics kliknij tutaj.
 • reCAPTCHA: Po więcej informacji o reCAPTCHA kliknij tutaj.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz proszę kierować na adres e-mail: iod@fandk.com.pl.

Skontaktuj się

  Go to top