Polska Strefa Inwestycji / Specjalne strefy ekonomiczne

W 2018 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadzająca Polską Strefę Inwestycji (PSI) – specjalny instrument wsparcia dla inwestujących przedsiębiorców. Strefa ma zastąpić występujące dotychczas na terenie kraju Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), ustanowione na mocy Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – zgodnie z przepisami nowej regulacji będą one funkcjonować do 31 grudnia 2026 r. W naszej kancelarii zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę prawną w zakresie wsparcia uzyskanego w ramach PSI i SSE.

Polska Strefa Inwestycji – ulga podatkowa dla przedsiębiorców

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe w związku z realizacją nową inwestycji. Wsparcie przyznawane podmiotom gospodarczym z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, przyjmuje postać zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub podatku dochodowego PIT. Ulgę na nowe inwestycje uznaje się za formę regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wysokość limitu zwolnienia uzależniona jest od wielkości firmy i regionu. Oblicza się ją jako procent od kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych) lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników Pod względem konstrukcji prawnej rozwiązania przyjęte w ramach PSI przypominają te, które zapewnia przedsiębiorcy Specjalna Strefa Ekonomiczna. W przypadku obydwu instrumentów przedmiotem wsparcia mogą być wyłącznie inwestycje początkowe, podobieństwa dotyczą również maksymalnego poziomu wsparcia i obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy. Między instrumentami występują także różnice, np. w zakresie zasięgu terytorialnego stref czy kryteriów przyznania zwolnienia.

Polska Strefa Inwestycji a Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – pomoc prawnika

W naszej kancelarii jesteśmy świadomi podobieństw łączących PSI i SSE oraz różnic, które między nimi występują. Z uwagi na to gwarantujemy efektywność w zakresie podejmowanych przez nas działań niezależnie od rodzaju strefy i oczekiwań przedsiębiorcy. Te ostatnie mogą dotyczyć zarówno przygotowania wniosku, jak i realizacji inwestycji. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, różnicując zakres potrzebnych usług.

Budynek magazynu w parku przemysłowym

PSI a SSE w Polsce – co oferujemy przedsiębiorcom?

Oferta naszej kancelarii obejmuje zróżnicowane usługi dla inwestorów. Należą do nich:

  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania ulgi podatkowej na nowe inwestycje, w tym wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i biznesplanu,
  • pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego – zarówno podmiotów wnioskujących o wsparcie, jak i przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje w ramach PSI lub SSE;
  • przygotowanie do kontroli realizacji warunków zezwolenia bądź decyzji o wsparciu;
  • opracowanie wniosków o zmianę warunków zezwolenia bądź decyzji o wsparciu;
  • kontakt ze SSE oraz Ministerstwem właściwym ds. gospodarki;
  • przygotowanie oraz negocjowanie wszelkich umów, w tym umów dotyczących nabycia nieruchomości i najmu;
  • prowadzenie negocjacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz gestorami mediów;

Skontaktuj się

    Go to top