Wróć doAktualności

Zamawiający będą mogli dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Aktualność

W dniu 24 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1768), która uchyliła art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczający dokonywanie przez zamawiającego potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy.

Nowelizacja wprowadziła przepis przejściowy zgodne z którym, zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku zdarzeń powstałych:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r., dochodzenie roszczeń jest możliwe nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.;
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., dochodzenie roszczeń jest możliwe nie wcześniej od dnia 1 stycznia 2023 r.
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. , dochodzenie roszczeń jest możliwe nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie ustalono, że terminy przedawnienia roszczeń zamawiającego , których bieg nie rozpoczął się do dnia wejścia w życie nowelizacji, a rozpoczęty uległ zawieszeniu do tego dnia, odpowiednio rozpoczynają swój bieg albo biegną nadal w datach wskazanych powyżej.

Skontaktuj się

    Go to top