Wróć doAktualności

Sukces Kancelarii

Aktualność

Informujemy o wygranej naszego Klienta w sprawie o zapłatę dodatku covidowego!

Zakończyliśmy sukcesem postępowanie przed Sądem I instancji, w którym nasz Klient został pozwany o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia związanego z epidemią COVID-19 przez jednego z lekarzy zatrudnionego na podstawie kontraktu.

Sąd oddalił powództwo w całości uznając, że:

  • Kontrakt zawarty między stronami nie zawierał postanowień obligujących naszego Klienta do wypłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia dla lekarza, poza wynagrodzeniem za dyżury, w związku z czym brak było umownej podstawy do uwzględnienia roszczenia powoda;
  • Polecenie Ministra Zdrowia wprowadzające dodatki covidowe dla personelu medycznego było adresowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie zawierał odrębne umowy na wypłatę dodatków ze Świadczeniodawcami, natomiast nasz Klient nie był związany z Funduszem taka umową i w związku z tym nie otrzymywał żadnych dodatkowych środków finansowych;
  • Umową na wypłatę dodatków covidowych z Funduszem związany był inny podmiot leczniczy, dla którego nasz Klient pełnił usługę polegającą na zapewnieniu obsady medycznej podczas pełnienia dyżurów na jednym z Oddziałów tego podmiotu;
  • W konsekwencji nasz Klient nie był odpowiedzialny za przyznawanie swojemu personelowi dodatkowych wynagrodzeń pełniąc jedynie funkcję pośrednika pomiędzy NFZ przekazującym dodatkowe środki finansowe innemu podmiotowi leczniczemu, na którego oddziale personel naszego Klienta pełnił dyżury, a zatrudnianym przez naszego Klienta personelem.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale stanowi istotny punkt odniesienia w sprawach o zapłatę dodatków covidowych w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów.

Gratulujemy naszemu Zespołowi zaangażowanemu w prowadzenie sprawy: r. pr. Katarzynie Sikorskiej oraz apl. radc. Małgorzacie Wysockiej-Drozdowskiej.

Skontaktuj się

    Go to top