Wróć doAktualności

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Aktualność

Dnia 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.

Wiodącym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. To oznacza w szczególności oddziaływanie na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie naruszały one zasady równego traktowania.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania obejmuje politykę antydyskryminacyjną, zabezpieczenia społeczne, pracę, edukację, zdrowie, budowanie świadomości, dostęp do dóbr i usług, gromadzenie danych, badania oraz koordynację.

Główne cele Programu to:

przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady,

współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Program przewiduje również szereg działań, które mogą być istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. na gruncie prawa pracy i zabezpieczeń społecznych. Wśród nich trzeba wskazać np. na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.

Wszelkie zmiany w prawie wynikające z ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania będziemy monitorować dla Państwa na bieżąco.

Skontaktuj się

    Go to top