Wróć doAktualności

Przedsiębiorco – czy już niedługo uzyskasz nakaz zapłaty u notariusza?

Aktualność

W dniu 4 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Prace nad ustawą trwają.

Celem projektu nowelizacji ustawy o notariacie jest odciążenie sądów oraz powierzenie notariuszom kompetencji do wydawania notarialnych nakazów zapłaty.

Kiedy będzie można wydać notarialny nakaz zapłaty?

Według projektu ustawy (art. 105a. § 1.) notariusz wydaje na pisemny wniosek nakaz zapłaty obejmujący roszczenie w kwocie do 75 000 zł., jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości i jest ono udowodnione dołączonym do wniosku dokumentem, w szczególności takim jak: dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Zgodnie z założeniami projektu – notariusz miesięcznie nie może wydać więcej niż 200 notarialnych nakazów zapłaty. Ponadto, notariusz będzie musiał odmówić wydania nakazu, w szczególności wówczas gdy zasadność roszczenia budzi wątpliwości albo gdy roszczenie stało się wymagalne wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku lub w innym.

W przypadku odmowy notarialnego nakazu zapłaty notariusz będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu o odmowie jego wydania, zaś odpis protokołu będzie doręczony wnioskodawcy.

Notarialny nakaz zapłaty nakazuje osobie zobowiązanej, aby w ciągu dwóch tygodniu od doręczenia nakazu uiściła określoną należność w całości wraz z kosztami za wydanie nakazu albo wniosła w tym terminie sprzeciw do notariusza, który wydał nakaz zapłaty.

Istotne jest to, że w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, notariusz nie przekazuje sprawy do właściwego sądu rejonowego – sprawa ulega zakończeniu, a nakaz zapłaty traci moc. W takiej sytuacji wierzyciel musi ponownie złożyć pozew do właściwego sądu.

Powyższe zmiany to dopiero projekt, dlatego będziemy Państwa informować od kiedy zmiany wejdą w życie.

Skontaktuj się

    Go to top