Wróć doAktualności

Od 30 czerwca 2022 roku wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Aktualność

W dniu 30 czerwca 2022 roku zaczną obowiązywać regulacje, które w istotny sposób modyfikują przepisy dotyczące przerywanie biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 121 i 123 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu także co do:

  • roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
  • roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Zgodnie z nowelizowanym regulacjami od 30 czerwca 2022 r. zarówno złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jak i wniosku o wszczęcie mediacji jedynie zawiesi bieg terminu przedawnienia, czyli po zakończeniu postępowania pojednawczego czy mediacji, termin przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

Powyższe ma na celu doprowadzenie do ustabilizowania pozycji instytucji przedawnienia, której nadrzędnymi celami jest stabilizacja stosunków prawnych, pewność obrotu prawnego, mobilizowanie wierzyciela do szybkiego dochodzenia prawa oraz ochrona dłużnika przed zbyt długo trwającym stanem niepewności co do istnienia obowiązku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, do mediacji oraz postępowań pojednawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Zatem wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz wnioski o wszczęcie mediacji złożone do 30 czerwca b.r. będą skutkowały przerwaniem biegu przedawnienia.

Skontaktuj się

    Go to top