Wróć doBloga

Jak Kancelaria wspiera nowy biznes 2024?

Prawo Gospodarcze

Nowy biznes – Kancelaria F/K Legal wspiera swoich klientów zarówno podczas tworzenia nowego biznesu, jak również w jego trakcie. W dzisiejszym artykule, chcemy przedstawić Wam przykładowe obszary, w których nasi prawnicy pomagają przedsiębiorcą – zarówno polskim, jak i zagranicznym w założeniu nowej Spółki i otwarciu działalności. Naszą intencją jest również przedstawienie założycielom firm, zakresu działań, które potencjalnie będą musieli podjąć samodzielnie, a które z nich możemy wykonać w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 1. Każdy biznes zaczyna się od pomysłu

Prawnicy F/K Legal rozpoczynają współpracę od omówienia z klientem jego potrzeb, pomysłu jaki ma na swój biznes oraz jaka forma prawna będzie najodpowiedniejsza dla jego rozwiązania. Nie zawsze najkorzystniejszą formą prawną będzie założenie spółki z o.o., czasem lepszym rozwiązaniem jest fundacja, indywidualna działalność, oddział w Polsce lub inna spółka handlowa. Staramy się zoptymalizować rozwiązanie do zaproponowanego konceptu działalności. Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności w Polsce jest spółka z o.o. i to w oparciu o nią przygotowaliśmy dla Was przykładowy zakres usług na start.

 • Pierwszy krok to zawarcie umowy spółki

Nowy biznes – jak to wygląda w praktyce?

Treść umowy oraz zasady funkcjonowania Spółki są omawiane wspólnie z Klientem. Kancelaria wraz z notariuszem przygotowuje optymalną umowę spółki dla przedsiębiorcy w wersji projektowej. Alternatywą dla zawarcia umowy przed notariuszem jest założenie spółki w systemie S24, niemniej jednak korzystając z tej opcji, trzeba mieć na względzie, że wzór umowy spółki oferowany przez system, jest ubogi, nie jest możliwe jego szersze dostosowanie do potrzeb przedsiębiorcy, co może powodować, że konieczne będzie dokonywanie zmian w umowie spółki już na wczesnym etapie działalności. W praktyce oznacza to konieczność poniesienia w niedalekiej przyszłości kosztów związanych ze sporządzeniem zmian umowy w formie aktu notarialnego oraz kosztem rejestracji zmian w systemie. Warto więc wybierając założenie spółki przez system S24, czy umowa w oferowanym kształcie jest wystarczająca.

Na tym etapie ustalamy również z Klientem, kto ma pełnić kluczowe funkcje w organach Spółki, w szczególności ustalany jest skład zarządu.  Jest to istotne, bowiem osoby wchodzące w skład zarządu będą to właśnie osoby, które będę musiały uczestniczyć następczo w czynnościach dokonywanych w imieniu Spółki. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców zagranicznych, bowiem dla tych osób, konieczne będzie uzyskanie numeru PESEL, podpisu zaufanego ePUAP, czy też podpisu kwalifikowanego elektronicznego.

Czy Kancelaria może dokonać w.w. czynności za Was?

 • Umowę Spółki, możemy zawrzeć w Waszym imieniu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być jednak być udzielone w formie aktu notarialnego (lub zagranicznego odpowiednika). Jeśli zawierane jest w oparciu o pełnomocnictwo udzielone za pomocą zagranicznego odpowiednika notariusza, konieczne jest jego przedstawienie Kancelarii z tłumaczeniem przysięgłym i apostille. Pełnomocnictwo musi być przedstawione od każdego wspólnika, w imieniu którego Kancelaria ma zawrzeć umowę.  
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji Spółki w KRS.

Jak to wygląda w praktyce?

Umowa Spółki, jest tylko jednym z dokumentów, które należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym celem jej rejestracji. W praktyce  konieczne są jeszcze dodatkowe oświadczenia i dokumenty – tj. ich treść jest przygotowywana przez Kancelarię i udostępniana Klientowi do weryfikacji i podpisu przed ich złożeniem do Sądu. Te dokumenty również stanowią załącznik do wniosku o wpis spółki do KRS, a więc ich przygotowanie i podpisanie jest konieczne do skutecznego założenia Spółki. Przykładowe dokumenty, które wymagają podpisu zarządu to np. oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego, zgoda na powołanie do pełnienie funkcji w organie itd.

Czy Kancelaria może dokonać w.w. czynności za Was?

Oświadczenia składane są przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z kodeksem spółek handlowych – Kancelaria nie składa oświadczeń w oparciu o pełnomocnictwo, więc dokumenty powinny zostać podpisane osobiście przez osoby, których dotyczy oświadczenie.

Jak to wygląda w praktyce?

Kancelaria posiada konto w elektronicznym systemie PRS, za pośrednictwem którego dokonuje się wszelkich zgłoszeń do Krajowego Rejestry Sądowego, zaś w późniejszym czasie także dokonuje się za jego pośrednictwem zmiany danych podmiotu. Wygenerowanie i podpisanie wniosku leży po stronie Kancelarii, jednak do wniosku konieczne jest załączenie szeregu dokumentów (vide pkt. 2 powyżej). Po przygotowaniu wniosku do Sądu oraz jego złożeniu, otrzymujemy potwierdzenie złożenia pisma w Sądzie i czekamy na rejestrację Spółki w rejestrze. Okres oczekiwania uzależniony jest od aktualnego obłożenia sądu i może zdarzyć się, iż trwa nawet kilka miesięcy.  W okresie oczekiwania na rejestrację Spółka z o.o. jest spółką w organizacji, jeśli więc okres rejestracji znacznie się wydłuża, rozważamy z Klientem podjęcie działań umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeszcze przed zarejestrowaniem Spółki w KRS (wymaga to dokonania dodatkowych czynności, które w przypadku spółki wpisanej do rejestru dokonywane są automatycznie – np. nadanie numeru NIP).

Czy Kancelaria może dokonać w.w. czynności za Was?

Można dokonać zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez pełnomocnika, dlatego też Kancelaria wykona te wszystkie czynności za Was. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji, bez wymogu szczególnego druku pełnomocnictwa.

 • Zawarcie umowy najmu lokalu

Jak to wygląda w praktyce?

Kancelaria umożliwia Klientom podpisanie umowy najmu lokalu oraz pośredniczy w zawarciu umowy. Umowa może zostać zawarta przez pełnomocnika, ale także online. W przypadku, gdy Klient na początku swojej działalności nie potrzebuje lub nie ma możliwości wynajęcia specjalnej przestrzeni dla swojej działalności, Kancelaria posiada w swojej ofercie wynajem biura, na zasadzie biura wirtualnego. Klienci zagraniczni często korzystają z tego rozwiązania, jako że korespondencja jest kierowana do siedziby Kancelarii, tym samym Kancelaria ma pieczę nad korespondencją urzędową i ma możliwość podjęcia niezwłocznego działania. Takie rozwiązanie na początku działalności w Polsce ułatwia nadzorowanie i wspieranie Klienta w pierwszych krokach jego działalności. Gdy Klient poszukuje już docelowej siedziby dla swojej firmy, wspieramy klienta w negocjacji treści umowy najmu oraz na zlecenie Klienta dokonujemy jej analizy prawnej, nanosimy stosowne poprawki i wskazujemy jakie potencjalne zagrożenia mogą nieść poszczególne zapisy umowne.

Czy Kancelaria może dokonać w.w. czynności za Was?

Kancelaria nie dokonuje wyboru lokalu za Klienta, jednak może go wesprzeć w poszukiwaniach, negocjacjach oraz podczas samego podpisania umowy. Prawnicy Kancelarii mogą podpisać umowę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Do tej czynności nie ma wymogów sporządzenia pełnomocnictwo w szczególnej formie, chyba że umowa jest zawierana w formie innej niż pisemna.

 • Zorganizowanie obsługi księgowej

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku Spółek z o.o. podjęcie współpracy z księgową wewnętrzną lub biurem księgowym jest konieczne z uwagi na obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Przy rozpoczęciu działalności zaangażowanie księgowej w cały proces, jest niezwykle ważny oraz zalecany przez F/K Legal, najlepiej już na etapie zawarcia umowy Spółki. W konsultacji z księgową Klient winien ustalić kwestie ważne dla dalszej działalności – np. czy spółka musi być podatnikiem VAT, jeśli tak to na jakich zasadach, jak powinny być dokonywane zakupy i sprzedaż, aby zapewnić księgowości niezbędne do rozliczania dokumenty. Z tego względu jest to jedna z ważniejszych czynności organizacyjnych po założeniu spółki w Polsce. Kancelaria wspiera Klientów w znalezieniu odpowiedniego i rzetelnego biura księgowego. Pośredniczy z ustaleniu warunków finansowych współpracy z biurem księgowym oraz może zawrzeć w imieniu Klienta umowę na obsługę księgową, jak również dokonać jej weryfikacji prawnej. Księgowość zazwyczaj przejmuje od Klienta cały ciężar kontaktów z Urzędem Skarbowym, jak również dopełnia wszelkich formalności związanych z rozliczeniem z podatków, w tym zgłoszeniem Spółki jako podatnika np. podatku VAT oraz na ogół udziela wsparcia również w kontaktach z ZUS.

Czy Kancelaria może dokonać w.w. czynności za Was?

Kancelaria może zawrzeć umowę z biurem rachunkowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do czego nie jest wymagane szczególne pełnomocnictwo. Niemniej jednak co do zasady Kancelaria nie występuje jako pełnomocnik w sprawie rejestracji spółki jako podatnika – zasadniczo czynności te są w kompetencji samego klienta i wybranego księgowego. Z uwagi na to, że księgowemu można udzielić pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki przed organami podatkowymi, warto rozważyć zawieranie umowy o obsługę księgową osobiście, bowiem przy okazji zawarcia umowy na prowadzenie księgowści spółki można udzielić stosownych pełnomocnictw księgowemu.

 • Założenie Konta Podatnika na Podatnik GOV

Jak to wygląda w praktyce?

Klient dokonuje rejestracji samodzielnie, jednak kancelaria lub jeśli klient posiada biuro księgowe – księgowość udziela mu bieżącego wsparcia w poruszaniu się po stronie internetowej i w tworzeniu konta, a następnie dokonania rejestracji.  W celu zarejestrowania konta należy zarejestrować się jako użytkownik na Portalu Podatkowym. W tym celu potrzebny będzie albo kwalifikowany podpis elektroniczny albo ePUAP (Profil zaufany) dla członków zarządu Spółki. Założenie konta następuje poprzez procedowanie zgodnie z instrukcją na stronie rządowej.

 • Czynności w imieniu przedsiębiorcy w Urzędzie Skarbowym

Jak to wygląda w praktyce:

Kancelaria wyznaje zasadę, iż kontakty przed Urzędem Skarbowym powinny być realizowane przez księgowość Spółki. Z tego względu jeśli Klient posiada obsługę biura rachunkowego większość czynności w Urzędzie Skarbowym będzie dokonywane za pośrednictwem księgowości. Niemniej jednak zdarza się, iż czynności (np. uzyskanie nr NIP dla spółki w organizacji) są dokonywane przez Kancelarię, w tym w szczególności zgłoszenie identyfikacyjne zawierające dodatkowe dane Spółki. W takim wypadku stosowne dokumenty są przygotowywane przez Kancelarię przy współpracy z Klientem, w tym Kancelaria udostępnia stosowny druk pełnomocnictwa do podpisania przez Klienta i jego odesłania.

Po rejestracji spółki w KRS należy zgłosić w urzędzie skarbowym dane uzupełniające. Klient co do zasady winien ten aspekt w pierwszej kolejności omówić z księgowością. Jeśli jednak z jakiś przyczyn księgowość nie dokona zgłoszenia dodatkowych danach, Kancelaria na prośbę Klienta może dokonać tego w jego imieniu. Dodatkowe informacje do urzędu składane są w formularzu NIP-8, takie jak na przykład numer rachunku bankowego lub miejsce prowadzenia działalności.Formularz trzeba złożyć w ciągu 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS lub 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli podmiot wpisany do KRS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. Dokument składany jest samodzielnie przez Klienta lub Kancelarię posiadającą pełnomocnictwo (szczególne PPS-1). Urząd przyjmie zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia.  

 • Zgłoszenie Spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenia do CRBR może co do zasady dokonać osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji spółki, nie może tego zrobić pełnomocnik. Kancelaria może wspomóc Klienta w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, jednak Klient składa zgłoszenie samodzielnie w formie dokumentu elektronicznego. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR o prawdziwości informacji zgłaszanych do tego Rejestru. Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia dokonania wpisu do KRS. Tej czynności Kancelaria nie może wykonać w oparciu o pełnomocnictwo.

2. Założenie rachunku bankowego dla Spółki

Jak to wygląda w praktyce?

Kancelaria dokonuje wraz z klientem przeglądu kilku potencjalnych rachunków bankowych oraz przedstawia ich ofertę. Klient wybiera, który z banków jest dla niego odpowiedni. Umowa może zostać zawarta online z bankiem – w zależności od banku procedury będą się różniły. Umowa rachunku bankowego może też być zawarta w oparciu o pełnomocnictwo przez Kancelarię. Banki zaakceptują co do zasady pełnomocnictwo notarialne.

Czy Kancelaria może wykonać w.w. czynności za Was?

Można założyć rachunek bankowy dla Spółki zagranicznej w Polsce przez pełnomocnika, niemniej jednak zazwyczaj Klienci wykonują te czynności samodzielnie.  Większość banków (np. Alior Bank) akceptuje pełnomocnictwo notarialne (jeśli udzielone jest za granicą konieczne jest jego tłumaczenie przysięgłe oraz apostille).

3. Wpisanie rachunku bankowego na białą listę podatników VAT

Jak to wygląda w praktyce?

Zasadniczo każdy czynny podatnik VAT powinien znajdować się na białej liście wraz z aktualnym numerem rachunku bankowego. Zgłoszenie spółki do Urzędu Skarbowego jako podatnika VAT leży najczęściej w gestii usług biura księgowego. Konsekwencją bycia podatnikiem VAT jest konieczność występowania na tzw. białej liście. Jest to o tyle ważne, iż transakcje z czynnym podatnikiem VAT na kwotę przekraczającą 15000 złotych muszą być dokonane na rachunek widniejący na ww. liście. W przeciwnym razie wartość transakcji nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów podatnika na mocy przepisów ustawy o PIT i CIT obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępna jest biała lista podatników w formie wyszukiwarki. W sytuacji, w której Klient nie może znaleźć swojego rachunku na liście Kancelaria podejmie kroki w celu wyjaśnienie sytuacji. Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. 

Tej czynności nie dokonuje się przez pełnomocnika, ponieważ co do zasady rachunek bankowy przedsiębiorcy będącego płatnikiem VAT jest wprowadzony na listę automatycznie, na skutek pobrania danych z innych rejestrów.

4. Uzyskanie numeru PESEL dla osób wchodzących w skład zarządu

Jak to wygląda w praktyce?

Przedmiotowa czynności dotyczy przedsiębiorców zagranicznych, gdyż co do zasady obcokrajowcy pragnący rozpocząć działalność w Polsce nie posiadają numeru PESEL. Numer PESEL jest jednak konieczny do wielu czynności w Polsce. Kancelaria wypełnia stosowny wniosek i składa go w imieniu zainteresowanego, do właściwego Urzędu. Celem uzyskania numeru PESEL Klient jest zobligowany przekazać notarialne poświadczenie pierwszej strony swojego paszportu. Dokument ten stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o wydanie numeru PESEL.

Czy Kancelaria może wykonać w.w. czynności za Was?

F/K Legal może dokonać niezbędne czynności w oparciu o pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo udzielone jest w formie pisemnej.

5. Uzyskanie podpisu ePUAP

Jak to wygląda w praktyce?

Kancelaria dokonuje czynności przy współpracy z Klientem online. Konieczne jest w pierwszej kolejności posiadanie przez osobę zainteresowaną (najczęściej członka zarządu) numeru PESEL. Następnie Kancelaria wspiera i pomaga w wygenerowaniu wniosku o przydzielenie Profilu Zaufanego ePUAP. Odbywa się to zdalnie – Klient wraz z Kancelarią przechodzi wszystkie kroki na internetowej stronie rządowej, która finalnie kończy się złożeniem wniosku. Uzyskanie profilu ePUAP poza złożeniem wniosku przez Internet wymaga fizycznego potwierdzenia tożsamości wnioskującego lub jeśli Klient posiada np. rachunek bankowy we współpracującym banku w Polsce, możliwa jest identyfikacja zdalna. Potwierdzenie tożsamości osobiste dokonywane jest poprzez osobistą wizytę zainteresowanego w wybranej placówce, przy czym możliwe jest dokonanie takiego potwierdzenia w placówce konsulatu lub ambasady w oparciu o ważny dokument tożsamości. Podpis ePUAP nie jest obligatoryjny, ale przydatny przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych w Polsce. Podpis ePUAP najczęściej może być zastąpiony także podpisem kwalifikowany elektronicznym. Z uwagi na konieczność uwierzytelnienia użytkownika podpisu ePUAP, czynności nie mogą być dokonywane w oparciu o pełnomocnictwo.

6. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego

Jak to wygląda w praktyce?

Podpis kwalifikowany, zastępuje podpis ePUAP przy załatwianiu spraw urzędowych, ale także pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie już podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadanie podpisu jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, a mających miejsce swojego zamieszkania za granicą. Znacznie ułatwia to procedowanie wszelkich spraw i sprawne prowadzenie działalności.

Czynności związane z uzyskaniem podpisu Klient musi wykonać samodzielnie z uwagi na konieczność odebrania podpisu samodzielnie. Lista akceptowanych w Polsce dostawców podpisu znajduje się pod linkiem: https://www.nccert.pl/zaswiadczenia.htm

Popularny w Polsce jest kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir – pozwala on na podpisywanie wielu dokumentów jednocześnie, szyfrowanie ich i znakowanie czasem. Posiada on taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. Na przykładzie w.w. dostawcy podpisu – istnieją dwie drogi zakupienia e-podpisu Szafir. E-podpis z kartą można zamówić na stronie internetowej https://szafir.kir.com.pl/, gdzie Klient tworzy konto, a następnie na stronie internetowej składa zamówienie na podpis postępując zgodnie z instrukcją (wybiera rodzaj podpisu i uzupełnia podstawowe dane itd.). W razie potrzeby Kancelaria pomaga w wypełnieniu zamówienia online.  Za pomocą strony dochodzi do zarejestrowania zamówienia przez dostawcę usługi. Na stronie zostają wygenerowane dokumenty do podpisu, które należy podpisać elektronicznie lub wydrukować i podpisać tradycyjnie (w takim wypadku podpisane dokumenty należy wysłać pocztą na adres podany w zamówieniu). Certyfikat powinien być gotowy do odbioru w ciągu ok. 5 dni roboczych. Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu. Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) podany w zamówieniu.  Zamawiający ma możliwość wybrania daty i formy odbioru zestawu – odbiór w oddziale KIR lub odbiór w wybranym banku. W praktyce więc ta część jest najbardziej uciążliwa dla Klienta, bowiem wymaga osobistej obecności osoby, dla której został zamówiony podpis w Polsce. Druga możliwość to zamówienie e-podpisu poprzez bankowość elektroniczną. Obecnie z tej opcji mogą skorzystać klienci PKO Banku Polskiego, Inteligo, Pekao S.A. i mBanku oraz przy zakupie certyfikatu jednorazowego także klienci ING Banku Śląskiego.

Z uwagi na konieczność uwierzytelnienia użytkownika podpisu ePUAP, czynności nie mogą być dokonywane w oparciu o pełnomocnictwo.

7. Odbieranie przesyłek awizowanych w Poczcie Polskiej

Jak to wygląda w praktyce?

W Polsce wszystkie ważniejsze pisma są przesyłane za pomocą operatora pocztowego – Poczty Polskiej. Jeśli przesyłka jest przesyłką poleconą wymagane jest potwierdzenie jej odbioru podpisem. Jeśli listonosz nie zastanie nikogo w miejscu doręczenia przesyłki poleconej, pozostawi tzw. awizo. W celu odebrania przesyłki awizowanej adresat jest zobligowany udać się do placówki Poczty Polskiej i w terminie do 14 dni odebrać przesyłkę. Czynność tą można dokonać osobiście lub za pomocą pełnomocnika, jednakże przepisy powszechnie obowiązujące i regulamin Poczty Polskiej wymagają dla osoby odbierającej przesyłkę „pełnomocnictwa pocztowego”. Pełnomocnictwo pocztowe to czynność upoważniająca wskazaną osobę do odbioru przesyłek pocztowych spółki. Udzielane jest ono w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej, dlatego wymaga osobistej obecności osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Czy Kancelaria może wykonać w.w. czynności za Was?

Co do zasady Kancelaria nie realizuje tego rodzaju usług, jednak jeśli sytuacja Klienta tego wymaga F/K Legal może odebrać przesyłki kierowane do Państwa, pod warunkiem udzielenia jej pełnomocnictwa pocztowego.

8. Dokonywanie czynności przez ZUS

Jak to wygląda w praktyce?

W toku prowadzenia działalności w Polsce, np. zatrudniając pracownika, może pojawiać się konieczność dokonywania zgłoszeń w ZUS lub aktualizowania danych. Czynności przed ZUS można dokonywać za pomocą pełnomocnika (zazwyczaj czynności przed ZUS leżą w gestii usług biura księgowego). Ponadto do prowadzenia spraw z ZUS, w tym do weryfikacji własnych spraw na bieżąco można korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jest to narzędzie, które umożliwia klientom ZUS dostęp do ich danych oraz ułatwia im dostęp do świadczonych przez Zakład usług. Rejestracji dokonuje się na stronie internetowej www.zus.pl z użyciem profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą konta w banku, który świadczy taką usługę. Jeżeli Klient nie posiada możliwości, aby potwierdzić swoją tożsamość online musi on samodzielnie wypełnić dane w formularzu (profil niezaufany) a następnie w ciągu 7 dni powinien zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.

Czy Kancelaria może wykonać w.w. czynności za Was?

Możliwe jest dokonanie czynności w ZUS w oparciu o pełnomocnictwo, niemniej jednak czynności związane z występowaniem przez ZUS nie stanowią standardowej usługi kancelarii. Zasadniczo, czynności przed ZUS są realizowane przez Klienta z wybraną obsługą księgową. Przed ZUS jednak Klient nie musi występować osobiście, jest możliwe działanie przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udziela się na specjalnym formularzu PEL i PEL-Z (podpisywane odręczenie) i składane w placówce ZUS. Pełnomocnictwo można także podpisać na platformie PUE ZUS. W tym celu można użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego (e-dowodu) lub Podpisu Zaufanego ePUAP.

Nowy biznes

Autorzy

Zdjęcie Magdalena Kubicka

Magdalena Kubicka

Lawyer, Radca prawny (posiadający również tytuł adwokata), specjalizujący się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Świadczy usługi prawne na wielu płaszczyznach, jednakże w szczególności w obszarze prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, karnego, w tym wspomaga klientów w prowadzeniu sporów sądowych. Od lipca 2022 roku zajmuje się doradztwem prawym w zakresie badań klinicznych.

Skontaktuj się

  Go to top