Zakres usług

Oferujemy usługi prawnicze dla Polskich i międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. Nasi prawnicy to uznani eksperci, doskonale znający uwarunkowania prawne działania publicznych i prywatnych podmiotów medycznych oraz firm farmaceutycznych.

Wyróżnia nas doświadczenie:

90

podmiotów medycznych obsługiwanych przez Kancelarię

50

prowadzonych spraw o nadwykonania

7mln zł

to najwyższa wygrana w procesie o nadwykonania

60

sporządzonych odwołań w konkursach ofert do NFZ

37

podmiotów, które reprezentowaliśmy podczas kontroli NFZ

150

prowadzonych spraw o błędy medyczne

Naszych klientów wspieramy w zakresie:

 • rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych,
 • tworzenia ram prawnych współpracy z personelem medycznym,
 • udziału w postępowaniach przed NFZ (konkursy ofert, postępowania kontrolne),
 • weryfikacji legalności zarządzeń Prezesa NFZ oraz określenia możliwości zakwestionowania ich mocy prawnej,
 • sporów sądowych przeciwko NFZ (o zwrot kwot pieniężnych zakwestionowanych w toku kontroli oraz o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limity umowne),
 • sporów sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej (przed sądem jak i komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych),
 • obsługi prawnej badań klinicznych,
 • marketingu i promocji produktów farmaceutycznych,
 • prawa konkurencji w przemyśle farmaceutycznym,
 • patentów i znaków towarowych,
 • sprzedaży i dystrybucji produktów farmaceutycznych,
 • importu równoległego,
 • dopuszczania do obrotu produktów leczniczych,
 • postępowań administracyjnych m.in. przed WIF, GIF, a także w sprawach związanych ze zgłoszeniami oraz refundacją.

Prawo apteczne

Zakres usług:

 • wspieramy przy wdrażaniu nowych  regulacji prawnych dotyczących aptek
 • reprezentujemy przed WIF, NFZ,  Sanepidem i innymi organami odpowiadamy na skargi pacjentów
 • przygotowujemy do kontroli WIF
 • reprezentujemy w sporach sądowych  przeciwko NFZ o zwrot nienależnie  naliczonych kwot pieniężnych  zakwestionowanych w toku kontroli
 • tworzymy ramy prawne współpracy z WIF oraz NFZ
 • doradzamy w zakresie dozwolonej reklamy
 • zapewniamy obsługę RODO
 • wspomagamy w uzyskaniu zezwoleń oraz przenoszeniu zezwoleń na prowadzenie apteki
 • obsługujemy transakcje sprzedażowe
 • doradzamy przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę
 • informujemy o zmianach legislacyjnych  w zakresie prawa farmaceutycznego

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów z różnych sektorów gospodarki, tworzymy i wybieramy dla naszych Klientów rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, bezpieczne i przynoszące najwięcej korzyści.

Zapewniamy:

 • bieżącą obsługę korporacyjną, m.in.: obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), opracowywanie projektów uchwał, statutów i umów spółek, sporządzanie opinii prawnych i in.,
 • tworzenie i reorganizację podmiotów gospodarczych: rejestrację spółek, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, obsługę prawną różnych form reorganizacji podmiotów, likwidację spółek,
 • przygotowanie analiz typu due diligence,
 • pełne wsparcie przedtransakcyjne w procesach fuzji i przejęć,
 • doradztwo w kontekście przepisów o kontroli koncentracji,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów oraz pełna obsługa w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także sprzedaży i zakupu udziałów/akcji przedsiębiorstw.

Podatki i planowanie podatkowe

Rozwiązujemy problemy podatkowe naszych Klientów, wspieramy ich w wypełnianiu obowiązków podatkowych, tworzymy indywidualnie dla nich dopasowane rozwiązania, minimalizujemy obciążenia podatkowe mając na uwadze specyfikę działalności naszych Klientów, jak również zmieniające się przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.

Wspieramy Klientów w zakresie:

 • bieżącego, kompleksowego doradztwa podatkowego,
 • przygotowywania wystąpień do Ministra Finansów z wnioskiem o wiążącą interpretację podatkową,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, WSA oraz NSA,
 • przeprowadzania audytów podatkowych,
 • opracowania i wdrożenia rozwiązań optymalizujących opodatkowanie (także z wykorzystaniem jurysdykcji zagranicznych).

Umowy handlowe i bankowe

Posiadamy bogate doświadczenie związane ze sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym, dzięki czemu możemy doradzać naszym Klientom w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, w najlepszy sposób zabezpieczających ich interesy.

Zapewniamy:

 • przygotowanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków umów,
 • wsparcie w negocjacjach oraz renegocjowanie umów,
 • doradztwo w trakcie wykonywania umów oraz przy ich rozwiązywaniu,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów oraz prowadzenie sporów dotyczących praw i obowiązków stron umów,
 • pełną obsługę prawną w zakresie umów w języku angielskim.

Inwestycje

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną wszelkich inwestycji, w tym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, służymy naszym doświadczeniem i profesjonalnym doradztwem.

Wspieramy Klientów:

 • w rozpoczęciu i realizacji inwestycji, także w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w tym w uzyskaniu potrzebnych zezwoleń, zgód i decyzji,
 • reprezentując Klienta i przygotowując niezbędną dokumentację,
 • przygotowując umowy inwestycyjne i wszelkie umowy związane z procesem budowlanym,
 • negocjując z jednostkami samorządu terytorialnego, z administracją SSE i innymi podmiotami.

 

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni jest Partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nieruchomości i Prawo budowlane

Świadczymy kompleksową pomoc przy wszelkiego rodzaju transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami, a także przy realizacji projektów budowlanych, obsługujemy m.in. wykonawców, biura architektoniczne, deweloperów, właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Zapewniamy:

 • audyt prawny nieruchomości,
 • wsparcie przy zawieraniu umowy na wykonanie projektu architektonicznego/budowlanego z projektantem,
 • wsparcie przy pozyskiwaniu dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę,
 • wsparcie przy budowie nieruchomości mieszkaniowych i biurowych - obsługa procesów budowlanych począwszy od negocjacji umowy na roboty budowlane, poprzez czuwanie and realizacją zapisów umownych aż do upływu odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy/ów,
 • obsługę związaną z komercjalizacją nieruchomości:
  • przygotowanie procesu sprzedaży/wynajmu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych,
  • negocjacje warunków sprzedaży/najmu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych,
  • współpraca z doradcą nieruchomościowym (biznesowym) Klienta.

Prawo pracy i spory zbiorowe

Wspieramy pracodawców w całokształcie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, doradzamy oraz tworzymy rozwiązania praktyczne, korzystne i skuteczne.

Zapewniamy m.in.:

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, kontraktów menadżerskich itp.,
 • doradztwo przy rozwiązaniu stosunku pracy,
 • negocjacje układów zbiorowych i współpracy ze związkami zawodowymi,
 • udział w sprawach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy.

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

Chronimy dobra niematerialne naszych Klientów, doradzamy w kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej i intelektualnej, prawem autorskim i prawami pokrewnymi, współpracujemy m.in. z artystami, organizatorami imprez kulturalnych oraz instytucjami kultury.

Zapewniamy:

 • doradztwo w zakresie zgodności działań z przepisami regulującymi prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej,
 • opiniowanie umów w kontekście przepisów chroniących prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

Prawo konkurencji

Doradzamy Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji (m.in. w zagadnieniach związanych z koncentracją przedsiębiorstw, nadużywaniem pozycji dominującej oraz porozumieniami ograniczającymi konkurencję), aby zapewnić im korzystne, a jednocześnie bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązania.

Wspieramy naszych Klientów:

 • reprezentując w postępowaniach przed UOKiK i sądami,
 • opiniując porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami w świetle przepisów regulujących porozumienia ograniczające konkurencję,
 • oceniając zgodności działań podmiotów z przepisami zakazującymi nadużywania pozycji dominującej.

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Świadczymy pełen zakres usług w obszarze prawa zamówień publicznych oraz przy projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kompleksowo wspieramy zarówno podmioty prywatne jak i publiczne.

Usługi świadczone dla Zamawiających:

 • opracowanie formalno – prawne dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nadzorowanie przebiegu postępowania,
 • udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej w razie uzasadnionej potrzeby,
 • ocena formalno – prawna ofert.

Wykonawców wspieramy w zakresie:

 • przygotowywania umów konsorcjum i umów w zakresie powierzenia doświadczenia,
 • weryfikacji i analizy SIWZ, w tym również projektów umów,
 • przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert,
 • przygotowywania projektów zapytań do treści SIWZ, prowadzenie pełnej korespondencji z Zamawiającym
 • analizy ofert złożonych przez innych Wykonawców,
 • prowadzenia negocjacji,
 • przygotowywania odwołań w toku postępowania,
 • pomocy w odzyskaniu zatrzymanego wadium.

 

Ponadto sporządzamy odwołania i reprezentujemy Wykonawców i Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowym, jak również przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach obsługi projektów PPP zapewniamy:

 • analizy prawne, finansowe i ryzyka w związku z planowanym projektem,
 • doradztwo w postępowaniu mającym na celu wybór partnera prywatnego,
 • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych, przygotowanie wszelkich dokumentów,
 • opracowanie umowy o PPP,
 • kontrolę realizacji projektu.

Postępowania sądowe, arbitraż i windykacja należności

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, każdy Klient dla nas jest ważny, a naszym celem jest osiągnięcie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Zakres usług:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie spraw przed regionalnymi izbami obrachunkowymi,
 • reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowania dyscyplinarne,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym pomoc podczas przeprowadzanych kontroli (np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy),
 • reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze pozasądowej, prowadzenie w interesie klientów mediacji i udział w postępowaniach arbitrażowych,
 • prowadzenie w interesie klientów negocjacji i zawieranie ugód,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, związanych z windykacją należności w Polsce i za granicą, współpraca z komornikami.

Kategorie spraw:

 • o błędy w sztuce lekarskiej,
 • o zapłatę: należności wynikających z umów, odszkodowań i zadośćuczynień i rent,
 • dyscyplinarne,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa spadkowego,
 • z zakresu prawa budowalnego (w tym w oparciu o FIDIC),
 • związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • związanych z rozliczeń wydatkowania środków unijnych,
 • egzekucyjne.

Instrumenty finansowe

Doradzamy od strony prawnej w kwestiach związanych z instrumentami finansowymi, w tym instrumentami pochodnymi, w procesach emisyjnych oraz innych działaniach na rynkach kapitałowych.

Wspieramy Klientów w zakresie m.in.:

 • przygotowania i opiniowania umów w obrocie bankowym,
 • prowadzenia negocjacji z bankami,
 • przygotowania analizy prawnej i doradztwa przy emisji papierów dłużnych, w tym obligacji.

Prawo europejskie

Oferujemy Klientom profesjonalne reprezentowanie interesów na poziomie instytucji Unii Europejskiej oraz bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa europejskiego. Dbamy o interesy naszych Klientów, pamiętając, że instytucje UE opracowują akty prawne, które mają bezpośredni wpływ na kształt ustawodawstwa krajowego.

Zajmujemy się:

 • opracowywaniem i wdrażaniem strategii lobbingowej,
 • przygotowywaniem stanowisk (position paper) i ekspertyz,
 • analizowaniem i opiniowaniem zgodności obowiązujących w Polsce przepisów i projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej,
 • przygotowywaniem analiz prawnych dotyczących interpretacji prawa unijnego,
 • prowadzeniem postępowań przed organami unijnymi, w tym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Prawo sportowe

Wspieramy branżę sportową łącząc bogate doświadczenie w innych prawniczych specjalizacjach ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą prawnych regulacji poszczególnych dyscyplin sportowych.

Zajmujemy się:

 • obsługą prawną klubów sportowych,
 • przygotowaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów ze sportowcami, menadżerami, trenerami,
 • przygotowywaniem i negocjowaniem umów sponsorskich i reklamowych,
 • obsługą prawną nieruchomości i infrastruktury sportowej,
 • obsługą wydarzeń sportowych z uwzględnieniem obsługi organizatora wydarzeń sportowych, włącznie z negocjowaniem warunków imprez oraz obsługą w zakresie praw do imprez sportowych,
 • rozwiązywaniem sporów (w tym dyscyplinarnych).

Japan Desk

Japan Desk w Kancelarii Fortak & Karasiński powstało, aby zagwarantować kompleksowe i  profesjonalne doradztwo prawne na rzecz Klientów japońskich. Japonia jest trzecią co do wielkości gospodarką świata, a współpraca gospodarcza między Polską i Japonią rozwija się niezwykle dynamiczne, co przekłada się na ciągły wzrost poziomu inwestycji oraz obrotów handlowych firm japońskich w Polsce.

W ramach Japan Desk zapewniamy nie tylko profesjonalną obsługę prawną, ale także doskonałą znajomość japońskiej kultury biznesowej i obsługę w języku japońskim. Od wielu lat z ogromną przyjemnością i wzajemnym uznaniem współpracujemy z firmami z Japonii oraz Stowarzyszeniem Pracodawców Japońskich w Polsce Shokokai.

Japan Desk oferuje wszechstronną pomoc prawną we wszystkich istotnych dla przedsiębiorstw dziedzinach prawa, m.in. w zakresie:

 • fuzji i przejęć
 • inwestycji
 • prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • prawa pracy i sporów zbiorowych
 • podatków i planowania podatkowego
 • zamówień publicznych
 • prawa spółek
 • umów handlowych
 • nieruchomości
 • prawa budowlanego
 • prawa farmaceutycznego
 • prawa medycznego
 • postępowań sądowych i arbitrażowych
 • windykacji należności

 

Kontakt z Japan Desk:

e-mail: Japan.Desk@fandk.com.pl

phone: +48 22 300 15 82

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.