COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Sprawy pracownicze

Nie

Zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku należy się tylko gdy niezdolność do pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Podstawa prawna: Art. 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autor(rzy): Katarzyna Sikorska

Mam problem z tym zagadnieniem

Ustawodawca w tzw. tarczy 2.0 – ustawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, wprowadził czasowe rozwiązania pozwalające na spełnienie obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP i BHS w tym szczególnym okresie. W art. 12e ust. 1 przedmiotowej ustawy uregulowano możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego oraz okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. w formie wideokonferencji. Dzięki przedmiotowemu rozwiązaniu, pracownik będzie miał możliwość zadawania pytań dotyczących przedstawianego materiału szkoleniowego, natomiast prowadzący szkolenie będzie mógł udzielać odpowiedzi na zadawane pytania.  Szkolenie w przedmiotowej formie również będzie mogło zakończyć się egzaminem pozwalającym na ocenę wiedzy pracownika. Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż pracodawca ma możliwość spełnienia obowiązku przeprowadzenia szkoleń koniecznych dla dopuszczenia pracownika do pracy, korzystając z rozwiązania wprowadzonego przez ustawodawcę.

Podstawa prawna: art. 12e ust. 1 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

Ustawodawca wskazał niektóre grupy pracowników, w przypadku których przeprowadzenie szkolenia BHP za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe. Są to:

- pracownicy zatrudniani na stanowisku robotniczym,

- pracownicy zatrudniani na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,

- pracownicy przenoszeni na stanowiska, o których mowa w pkt. 1 i 2,

- uczniowie odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

Pracownicy należący do wyżej wskazanych grup muszą przejść szkolenie w formie stacjonarnej. Nowe przepisy nie wyłączają bowiem możliwości przeprowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej, jednak dają możliwość skorzystania z form bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podstawa prawna: art. 12e ust. 1 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

W art. 12e ust. 2 tarczy 2.0 wskazano, że jeżeli termin przeprowadzenia okresowego szkolenia w dziedzinie BHP lub BHS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin na przeprowadzenie niniejszych szkoleń wydłuża się do 60. dnia od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ważność szkoleń, które miały zostać przeprowadzone we wskazanych wyżej okresach zostaje zatem wydłużone - brak przeprowadzenia okresowego szkolenia w formie stacjonarnej nie będzie stanowiło uchybienia po stronie pracodawcy

Podstawa prawna: art. 12e ust. 2 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

Nie. Przedmiotowy obowiązek został utrzymany, jednakże w związku z istniejącymi obecnie ograniczeniami, ustawodawca przewidział możliwość wykonania badania wstępnego lub kontrolnego pracownika przez lekarza innej specjalizacji niż medycyna pracy, jeżeli brak jest dostępności lekarza medycyny pracy. Wykonanie badania przez innego lekarza będzie możliwe tylko w przypadku braku możliwości przeprowadzenia badania przez lekarza medycyny pracy. Ustawodawca nie sprecyzował jednak, jakie działania powinien podjąć pracodawca w takiej sytuacji, w szczególności np. z iloma lekarzami medycyny pracy powinien się skontaktować. Zasadne będzie pozostawienie śladu np. w formie notatki służbowej podjętych prób celem umówienia pracownika u lekarza medycyny pracy. Treść przepisu sugeruje nadto, iż badanie musi być przeprowadzone u lekarza po specjalizacji, nie jest możliwe przeprowadzenie badania przez np. rezydenta. 

Podstawa prawna: art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

Zgodnie z art. 12a ust. 3 tarczy 1.0, zarówno podmiotowe badanie pracownika, jak i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w drodze telekonferencji). Należy jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. To istotne, bowiem w przypadku wydania orzeczenia przez lekarza innej specjalizacji, zaistnieje konieczność wydania nowego orzeczenia przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy.

Podstawa prawna: art. 12a ust. 3 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

Ze względu na zagrożenia wynikającego z ryzyiem zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz znaczne utrudnienia w dostępności lekarzy-specjalistów z zakresu medycyny pracy, szczególnie w formie stacjonarnej, ustawodawca  zdecydował się na zawieszenie obowiązku przeprowadzenia:

 

  1. okresowych badań lekarskich pracowników,
  2. badań lekarskich kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  3. badań psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  4. badań okresowych lekarskich i psychologicznych maszynistów.

Badania będą jednak musiały zostać wykonane w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od odwołania stanu epidemii. Ponadto, badania wstępne, okresowe i kontrolne, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku zachowują swoją ważność, jednak nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia (art. 31m tarczy 1.0). Zatem, badania te będą musiały zostać powtórzone najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od odwołania stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

„W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)” (art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Z powyższego przepisu wynika, że wykonywanie pracy następuje na podstawie polecenia pracodawcy, przy czym przepisy nie wskazują szczególnej formy, w której powinno zostać wydane. Należy przyjąć, że wiążąca będzie zarówno postać pisemna, jak i ustna. Dla celów dowodowych rekomendowana jest jednak forma pisemna polecenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Katarzyna Włodarczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.