COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Pacjenci COVID-19

Rzeczy osób zmarłych na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, należy poddać odkażeniu. Nie należy poddawać ich utylizacji. W celu właściwego postępowania z rzeczami osób zmarłych na Covid-19, należy rzeczy te odkażać, a następnie składować w osobnych workach/zamkniętych pojemnikach, w odpowiednim pomieszczeniu magazynowym. Rzeczy te powinny zostać oddane osobom najbliższym zmarłego w sposób uniemożliwiającym im zarażenie się.

Podstawa prawna: Art. 46 Konstytucji, par. 5a ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2001.153.1783 z dnia 2001.12.28 z późn. zm.).

Autor(rzy): Eliza Michalska-Kowalczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Podmiot leczniczy w zakresie, w jakim realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia finansowane są ze środków publicznych, tzn. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany do udostępnienia informacji na temat statystyk dotyczących udzielania tych świadczeń, m.in. przeprowadzonych zabiegów czy liczby hospitalizacji w danym okresie. W związku z tym informacja na temat liczby hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem w danym okresie stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 t.j.).

Autor(rzy): Karolina Polowczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej COVID-19, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Podejrzanym o chorobę zakaźną według przepisów jest osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną, zaś podejrzanym o zakażenie - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, chyba że ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej właściwy państwowy inspektor sanitarny postanowi inaczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)

Autor(rzy): Marta Bogusiak

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.