COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Inne

Mam problem z tym zagadnieniem

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa) do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jednakże, ust. 2 przedmiotowego przepisu nakłada na podmiot obowiązek niezwłocznego poinformowania o prowadzonych robotach organu administracji architektoniczno-budowlanej. Niestety, na co zwracają uwagę eksperci od prawa budowalnego, przepis nie precyzuje jaki to konkretnie organ.

Wobec powyższego, należy odwołać się do ogólnej definicji organu architektoniczno-budowalnego zawartej w prawie budowalnym. Zgodnie z art. 80:

1.           Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:

1)            starosta;

2)            wojewoda;

3)            Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2.            Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:

1)            powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

2)            wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;

3)            Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.            (uchylony).

4.            Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.

Organem pierwszego szczebla jest starosta. Również, art. 71 prawa budowlanego, który reguluje ogólne zasady zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jako organ właściwy do rozstrzygania spraw w tym zakresie wskazuje organ administracji architektoniczno-budowalnej, czyli starostę.

Mając na uwadze powyższe, wobec braku wyjaśnienia przez ustawodawcę w tzw. specustawie pojęcia organu administracji architektoniczno-budowlanej, uznać należy, iż zastosowanie znajdzie definicja zawarta w prawie budowlanym. Zatem, informację należy wysłać do organu, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy w normalnym trybie w zakresie zmiany sposobu użytkowania.

Należy jednak pamiętać, iż wyłączenie zastosowania prawa budowalnego wejdzie w grę tylko i wyłącznie w pracach mających związek z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 specustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o "przeciwdziałaniu COVID-19" rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby SARS-CoV-2.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

TAK

Pielęgniarka, jako osoba wykonująca zawód medyczny może wykonywać dyżur medyczny zgodnie z przepisami art. 95 i nast. ustawy o działalności leczniczej. Należy zauważyć, że dyżur medyczny na podstawie tych przepisów może pełnić jedynie pracownik, który posiada wyższe wykształcenie. W przypadku pielęgniarek – dyskwalifikuje to te z nich, które nie skończyły szkół wyższych, a jedynie np. liceum profilowane. W związku jednak z treścią art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dyżur medyczny może pełnić (w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii)także pielęgniarka nieposiadająca wyższego wykształcenia. Znacząco został bowiem rozszerzony katalog osób uprawnionych do dyżurów medycznych – do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oznacza to, że istnieje zgodna z prawem możliwość wydłużenia czasu pracy pielęgniarki do 24 h i w tym celu można rozpisać dyżury medyczne.

Autor(rzy): Katarzyna Sikorska, Karolina Polowczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 z 2020 r.) zniesiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zatem, od 4 maja br. można prowadzić czynności z zakresu rehabilitacji. W dalszym ciągu, w kolejnym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z 2020 r.), utrzymano czasowy zakaz wykonywania działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) oraz związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki.

Zajęcia w rodzaju „zdrowy kręgosłup” nie mają charakteru rehabilitacji, a mają na celu poprawę kondycji fizycznej. Zajęcia takie nie będą miały stricte charakteru fizjoterapii, nie będzie to świadczenie zdrowotne.  Takie zajęcia mogą być prowadzone przez każdą osobę, nie musi to być fizjoterapeuta.

Mając na uwadze powyższe, pomimo, że takie zajęcia będą prowadzone w podmiocie leczniczym, to niestety aktualne przepisy nie zezwalają na prowadzenie tego rodzaju zajęć (przepisy „odblokowały” możliwość wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej), w dalszym ciągu aktualny jest zakaz działalności  związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z 2020 r.).

Autor(rzy): Ewelina Tylińska

Mam problem z tym zagadnieniem

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.