Tarcza antykryzysowa

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego zostaje wydłużony o okres trzech miesięcy, tj. z trzech do sześciu miesięcy. Dotyczy to wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 31 marca 2020 r., jak i złożonych po 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19;

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia wydłużyć ten termin o dalsze okresy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. 

Skorzystaj z pomocy prawnej

Wyłączenie zastosowania przepisów:

 • Prawa budowlanego,
 • Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie),
 • Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a Ustawy o działalności leczniczej,
 • dotyczących konieczności uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont są inwestycją w rozumieniu art. 95 ust. 1 tej ustawy;
 • przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f, pkt 2 i 3 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 134 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.61).

 

W stosunku do jakich prac?

 • projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, rozbiórki obiektów budowlanych,
 • w tym zmiany sposobu użytkowania,

  prowadzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Obowiązki inwestora:

 • niezwłoczne poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku prowadzenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 robót budowlanych (niezbędne wskazanie na rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia) oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (niezbędne wskazanie na dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania);
 • zapewnienie kierownictwa oraz nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w art. 15a Prawa Budowlanego, jeżeli rozpoczęcie tych robót wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

UWAGA!

Jeżeli prowadzenie robót budowlanych powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Skorzystaj z pomocy prawnej

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 3. przedawnienia,
 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach w sprawach pilnych.

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, zawieszeniu nie ulega bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Zniesione zostało ograniczenie dotyczące zarówno dokonywania jak i powierzania pracownikom pewnych czynności związanych z handlem w niedzielę. Dozwolone jest przeprowadzanie oraz zlecanie pracownikom czynności polegających na: rozładunku, przyjmowaniu, oraz ekspozycji towarów pierwszej potrzeby.

Powyższe zwolnienie z zakazu obowiązuje przez cały czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez okres 30 dni od ich odwołania.

UWAGA! Powyższe wyłączenie nie dotyczy niedziel przypadających w czasie świąt.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Ustawodawca przyznał uprawnienie właściwemu ministrowi do ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Aktualnie zatem rząd może regulować ceny maksymalne:

 1. towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych
  • kto: Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi
  • jak: rozporządzeniem
  • od kiedy: 1 kwietnia 2020 r.
  • kara: od 5 000 do 5 000 000 zł
 2. produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów biobójczych, surowców farmaceutycznych
  • kto: minister właściwy do spraw zdrowia
  • jak: obwieszczeniem
  • od kiedy: 1 kwietnia 2020 r. (co do części produktów przepis obowiązuje od 8 marca 2020 r.)
  • kara: od 5 000 do 5 000 000 zł

Ponadto, ustawodawca uregulował maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, która nie może być wyższa niż 45% całkowitej kwoty kredytu. Co ważne, przepisy dot. maksymalnych wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy. Roczny okres obowiązywania rozwiązania podyktowany jest faktem, by ochrona kredytobiorców obowiązywała nie tylko w czasie stanu epidemii, ale również jakiś czas po jej zniesieniu, gdyż właśnie wtedy gospodarka będzie wracała do funkcjonowania poza reżimem epidemii.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Epidemia COVID-19 może wywierać negatywny wpływ na prawidłowe wykonanie umów w sprawie zamówień publicznych. W związku z powyższym nowelizacja specustawy ws. koronawirusa przewiduje:

 • możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19,
 • wyłączenie odpowiedzialności zamawiających, za odstąpienie od ustalenia i  dochodzenia od wykonawców należności (np. kar umownych) lub dokonanie zmiany umowy, na zasadach określonych w ustawie.

Nasi specjaliści opracowali wzory klauzul umownych, które można implementować do umów o zamówienia publiczne w związku z powyższą regulacją jak również tryb ich wprowadzania.

Należy pamiętać, że jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z trybu powyższego, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Powyższe uregulowania mają na celu: po pierwsze, zachowanie w mocy aktualnych umów o zamówienie publiczne, a po drugie uniknięcie potencjalnych sporów na tle odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Ustawa zmieniająca specustawę ws. COVID-19, w celu usankcjonowania obowiązków w niej wynikających, przewiduje szereg administracyjnych kar pieniężnych:

 1. za stosowanie cen lub marż wyższych niż ustalone ceny lub marże maksymalne?
  • kara: od 5 000 do 5 000 000 zł
  • kogo dotyczy: każdego, kto narusza zakaz
  • kto może nałożyć: wojewódzki inspektor farmaceutyczny lub wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny lub wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej
 2. za wielokrotne naruszenie zakazu stosowania cen lub marż wyższych niż ustalone ceny lub marże maksymalne, naruszenie tego zakazu na dużą skalę lub w odniesieniu do wielu towarów lub usług?
  • kara: nie większa niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary
  • kogo dotyczy: przedsiębiorców
  • kto może nałożyć: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 3. za nieudzielenie Prezesowi UOKiK żądanych informacji, udzielenie informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd oraz za uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli?
  • kara: w wysokości do 5% obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ale nie więcej niż 50 000 000 zł
  • kogo dotyczy: przedsiębiorców
  • kto może nałożyć: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji?
  • kara: do 30 000 zł
  • kogo dotyczy: każdego, kto narusza zakaz
  • kto może nałożyć: państwowy powiatowy inspektor sanitarny
 5. za naruszenie czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19?
  • kara: do 1 000 000 zł, a w przypadku jeżeli wartość przedmiotów lub produktów przekracza 1  000 000 zł administracyjna kara pieniężna określana jest w wysokości dwukrotności tej wartości
  • kogo dotyczy: podmiotu naruszającego takie ograniczenia lub zakaz
  • kto może nałożyć: wojewoda

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.