Tarcza antykryzysowa

Komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

Ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia;
 • dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;
 • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

  Kiedy: w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;

  * ww. dot. także osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174).
 • dorosłą osobą niepełnosprawną;

  Kiedy: w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna;

 

Przez jaki okres przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni (okres ten może zostać wydłużony przez Radę Ministrów).

Skorzystaj z pomocy prawnej

Skorzystaj z pomocy prawnej

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15z ust. 1 tarczy antykryzysowej):

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na

 • pobyt czasowy
 • pobyt stały
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego

wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu, w którym odwołano stan, który obowiązywał jako ostatni;

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w przedłużonym terminie jego pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia jego złożenia do dnia zakończenia postępowania;

 

Przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy krajowej oraz okresu wizy (art. 15zd ust. 1 i 2tarczy antykryzysowej)

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Do legalności takiego przedłużenia nie jest wymagane umieszczenie naklejki wizowej w dokumencie podróży.

 

Przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pobyt stały (art. 15zd ust. 3 i 4 tarczy antykryzysowej)

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się ani nie wymienia się karty pobytu.

 

Przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę (art. 15zzq ust. 1 i 2 tarczy antykryzysowej)

Jeżeli ostatni dzień ważności

 • zezwolenia na pracę
 • decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę
 • decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę / decyzji ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na powyższej podstawie ust. 1 wniosek o przedłużenie takiego zezwolenia składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego w powyższym trybie.

 

Przedłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (art. 15zzq ust. 3 i 4 tarczy antykryzysowej).

Jeżeli koniec okresu pracy wskazany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dodatkowego okresu wykonywania pracy, nie wlicza się do maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, tj. 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Przedłużenie terminu do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski (art. 15zzzb tarczy antykryzysowej)

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Przedłużenie terminu realizacji dobrowolnego powrotu (art. 15zzzc tarczy antykryzysowej)

Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Czego dotyczy?

Zawieszenia obowiązku kierowania pracownika na badania profilaktyczne oraz okresowe.

 

Kiedy?

W przypadku ogłoszenia stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r.) lub stanu zagrożenia epidemiologicznego (wprowadzony 13 marca i uchylony w dniu 20 marca 2020r.) – od dnia ogłoszenia danego stanu.

 

Wyłączenie zastosowania przepisów:

 • art. 229 § 2 zdanie pierwsze (badania okresowe pracownika), 229 § 4a (skierowanie przez pracodawcę) oraz 229 § 5 (badania okresowe przy pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)
 • art. 39j i 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) (badania lekarskie i psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy)
 • art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych, które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe

 

Do kiedy obowiązuje zawieszenie?

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii

po odwołaniu stanu epidemii

 

Inne zmiany:

 • Wykonanie badań wstępnych oraz kontrolnych może zostać przeprowadzone przez innego lekarza w przypadku niedostępności lekarza medycyny pracy (inny lekarz jest uprawniony do wydania orzeczenia lekarskiego).
 • Pracownik będzie musiał ponownie wykonać badania lekarskie wstępne i kontrolne przed upływem 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego, ponieważ orzeczenie wydane przez lekarza, niebędącego lekarzem medycyny pracy straci po tym okresie moc.
 • Orzeczenie wydane przez innego lekarza pozostawia się w aktach osobowych pracownika.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.