Tarcza antykryzysowa

Organy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz ich członkowie, tj.

 • Zarząd
 • Rada nadzorcza
 • Wspólnicy

mogą:

 1. brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. wideokonferencji – chyba, że umowa spółki / statut wyłącza taką możliwość;
 2. brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

 

UWAGA! Wszystkie spółki publiczne mają obowiązek zapewnić transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużono o 3 miesiące terminy na m.in.

 • przygotowanie sprawozdania z działalności jednostki, o którym mowa w art. 49 o rachunkowości – które należy sporządzić nie później niż w ciągu  6 miesięcy (a nie jak dotychczas 3 miesięcy) od dnia bilansowego;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki – które należy sporządzić nie później niż w ciągu  6 miesięcy (a nie jak dotychczas 3 miesięcy) od dnia bilansowego;
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki – które należy sporządzić nie później niż w ciągu  9 miesięcy (a nie jak dotychczas 6 miesięcy) od dnia bilansowego;

Skorzystaj z pomocy prawnej

Kogo dotyczy?

Wszystkich podmiotów posiadających powierzchnię w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 (nawet osoby posiadające tzw. wyspy) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, których objął zakaz prowadzenia działalności

Wyjątek:

 • Branża spożywcza,
 • Branża kosmetyczna, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania,
 • Branża artykułów toaletowych i środków czystości,
 • Branża wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • Branża artykułów remontowo-budowlanych,
 • Branża prasowa,
 • Branża artykułów dla zwierząt,
 • Branża paliw

te branże mogą prowadzić działalność w galeriach handlowych, a w konsekwencji regulować zobowiązania.Od kiedy obowiązuje?

W zależności o którym obowiązku/uprawnieniu mowa:

 • Od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w takim obiekcie (art. 15 ze ust.1 ustawy), tj. począwszy od 14 marca 2020 r. trwa przez cały okres zakazu – wygaszenie obowiązków umownych
 • Od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w takim obiekcie (art. 15 ze ust.2 ustawy) – obowiązek złożenia oferty przedłużenia umowy

 

Co się zmienia?

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w ww. obiekcie wygasają wzajemne zobowiązania stron wynikające z zawartej umowy (np. obowiązek zapłaty czynszu najmu i opłaty eksploatacyjnej za taką powierzchnię)

ale

po ustaniu zakazu uprawniony do używania powierzchni handlowej jest zobowiązany złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

 

Termin złożenia oferty

Do trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

 

Jeśli nie złożę oferty

Nie ma podstaw do zastosowania dobrodziejstwa wygaśnięcia zobowiązań w okresie trwania zakazu – konieczność uiszczenia tych opłat.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o organizację wydarzenia z powodu epidemii wirusa COVID-19, utożsamianej z siła wyższą, na organizatorach imprez spoczywa obowiązek zwrotu pieniędzy uiszczonych przez Klienta na poczet realizacji usługi w ciągu 180 dni od skutecznego rozwiązania umowy. Powyższy obowiązek dotyczy przedsiębiorców zajmujących się działalnością o charakterze  kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym czy sportowym, a także trudniących się organizacją wydarzeń takich jak wystawy, kongresy czy imprezy plenerowe. Omawiana regulacja ma odpowiednio zastosowanie również wobec podmiotów prowadzących działalność hotelarską.

Ustawodawca przewidział również alternatywne wyjście, zgodnie z którym  rozwiązanie umowy nie będzie konieczne jeśli Klient wyrazi zgodę na przyjęcie vouchera dotyczącego realizacji wydarzeń w przyszłości. W takim przypadku należy jednak spełnić następujące wymagania:

 • voucher musi dotyczyć organizacji imprez w ciągu roku od dnia, w którym miało odbyć się wydarzenie pierwotnie planowane,
 • wartość vouchera nie może być niższa od sumy, którą Klient wpłacił już na organizację wydarzenia.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez podmioty do tego zobowiązane został wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r. (zgodnie z wcześniejszymi regulacjami termin ten upływam 13 kwietnia 2020 r.).

Skorzystaj z pomocy prawnej

W sytuacji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii ustawodawca przewidział możliwość dokonania przez bank zmiany warunków umowy kredytu lub terminów jego spłaty w przypadku kredytobiorcy będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą. Do wprowadzenia ww. zmian może dojść jeżeli:

 • kredytu udzielono przed dniem 8 marca 2020 r.
 • zmiana została uzasadniona analizą sytuacji finansowej oraz gospodarczej w której znajduje się kredytobiorca, przeprowadzoną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r.

Choć omawiane zmiany dokonywane będą na warunkach ustalonych między bankiem a kredytobiorcą, ustawodawca zastrzegł, iż w wyniku modyfikacji pierwotnej umowy kredytu nie może dojść do pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

UWAGA! Powyższa regulacja znajduje również zastosowanie do udzielonej przez bank pożyczki.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.