Tarcza antykryzysowa

W celu złagodzenia negatywnych skutków ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 dla mikroprzedsiębiorców, możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki.

 

Komu przysługuje?

O udzielenie pożyczki może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, czyli przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz
 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020 r.

 

Warunki pożyczki

 • kwota – do 5000 (pięć tysięcy) PLN
 • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
 • oprocentowanie stałe - 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku
 • Okres spłaty pożyczki - max 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może wydłużyć okres spłaty pożyczki)
 • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy. W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek.

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo).

 

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

 • Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wniosek można złożyć drogą elektroniczną

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Skorzystaj z pomocy prawnej

Skorzystaj z pomocy prawnej

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Świadczenie to nie jest oskładkowane ani opodatkowane, nie dokonuje się również z niego egzekucji i potrąceń.

 

Świadczenie postojowe przysługuje:

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę).

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie przysługuje, jeśli:

 • rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i:
  • nie zawiesiła prowadzonej działalności, a przychód z prowadzonej działalności z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego za miesiąc poprzedzający ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
  • zawiesiła prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r., a przychód z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje, jeśli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Jeżeli osobie uprawnionej przysługiwałoby świadczenie z więcej niż jednego tytułu, przysługuje jej tylko jedno świadczenie.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na podstawie wniosku uprawnionej, składanego do ZUS. Jeśli osobą uprawnioną jest osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, świadczenie jest składane za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

W celu weryfikacji przychodu wskazanego we wniosku:

 • ZUS informuje Szefa KAS o wysokości przychodu wskazanego we wniosku;
 • Szef KAS informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wskazanym we wniosku a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji tej służy odwołanie do sądu w trybie postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W przypadku nienależnego pobrania świadczenia, osoba zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

  – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Na jakich zasadach jest przyznawane dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Dofinansowanie jest przyznawane na mocy umowy zawartej pomiędzy starostą a przedsiębiorcą.

 

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca który otrzymał dofinansowanie?

Przedsiębiorca ma obowiązek:

 1. co miesiąc składać oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Ułatwienia w funkcjonowaniu firmy

WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI ODBYWANIA POSIEDZEŃ ORGANÓW SP. Z O.O. I S.A. Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII (ART. 27 TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ)

Skorzystaj z pomocy prawnej

Z 3-dniowego do 14-dniowego ulega wydłużeniu termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.