Tarcza antykryzysowa

Gminy mogą:

zwolnić przedsiębiorców, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

przedłużyć przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Skorzystaj z pomocy prawnej

Przedłużenie umów najmu na warunkach dotychczasowych:

 1. Kiedy? Gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r.
 2. Na jak długo?  Do dnia 30 czerwca 2020 r.
 3. W jaki sposób?  Na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu lokalu.
 4. Wyłączenie zastosowania:
  • do najemcy, który przez 6 mies. obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień 31 marca 2020 r. albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień 31 marca 2020 r. (jeżeli umowa obowiązywała przez czas krótszy niż 6 mies.), był w zwłoce z zapłatą:
   • czynszu lub innych opłat za używanie lokalu lub
   • opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych
  • za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc;
  • jeżeli najemca używał lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód;
  • najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego;
  • do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.Wyłączenie do dnia 30 czerwca 2020 r. możliwości wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

 1. Wyjątki od powyższej zasady:
  • w przypadku lokali mieszkalnych:
   • kiedy wypowiedzenie następuje z uwagi na niewłaściwe korzystanie z lokalu, powodowanie w nim szkód lub zniszczeń wspólnych urządzeń, wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu, oddanie do używania lokal lub jego część bez zgody właściciela, lub używanie lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;
   • co do najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
  • w przypadku lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne kiedy wypowiedzenie następuje w związku z:
   • naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
   • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się lokal.
 2. Co jeśli wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu nastąpiło przed dniem 31 marca 2020 r., a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r.?
  • Termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.;
  • W jaki sposób? Na podstawie oświadczenia najemcy złożone najpóźniej w dniu upływu terminu wypowiedzenia;
  • Wyjątki od powyższej zasady: w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
   • z uwagi na niewłaściwe korzystanie z lokalu, powodowanie w nim szkód lub zniszczeń wspólnych urządzeń, wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu,
   • któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Zrezygnowano z naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to wniosków  o rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Nie nalicza się opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Dotyczy to wniosków o odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Skorzystaj z pomocy prawnej

1. Kto może skorzystać?

 1. płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (tzw. samozatrudnieni, twórcy, artyści przedstawiciele wolnych zawodów, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego oraz osoby z nimi współpracujące), jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.,
 3. duchowny będący płatnikiem składek

 

2. Czego dotyczy zwolnienie?

 • W zakresie podmiotu wskazanego w pkt 1. 1) powyżej:

  obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek:
  • na ubezpieczenia społeczne,
  • na ubezpieczenie zdrowotne,
  • na Fundusz Pracy,
  • na Fundusz Solidarnościowy,
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,

  należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres

 • W zakresie podmiotu wskazanego w pkt 1. 2) powyżej:

  obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek:
  • na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
  • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  • na ubezpieczenie zdrowotne,
  • na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

  należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,

 • W zakresie podmiotu wskazanego w pkt 1. 3) powyżej:

  obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek:
  • na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
  • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  • na ubezpieczenie zdrowotne

  za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

WAŻNE! składki, o których mowa powyżej muszą być znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek

Okres zwolnienia: składki za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. ale okres ten może zostać zmieniony mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane

 

3. Dodatkowe ograniczenia dotyczące zwolnienia

 • w przypadku tzw. samozatrudnionych jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w marcu 2020r. (tj. w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek) nie przekroczył kwoty 15.681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.)
 • działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej objęta jest innymi progami dopuszczalnej pomocy publicznej
 • samozatrudnieni i osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota objęci zwolnieniem zapłaty składki wyłącznie od najniższej podstawy wymiaru (w pozostałych przypadkach ta restrykcja nie obowiązuje)

Wyjątki od możliwości skorzystania z uprawnienia: płatnicy składek znajdujący się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulujący należności, w tym składek pobieranych przez ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Restrykcja nie obowiązuje płatników, którzy na 31 grudnia 2019 r. mieli takie zadłużenie, ale zawarli z ZUS do tej daty umowę o rozłożenie tych należności na raty i ją realizują.

W jaki sposób?  Na wniosek złożony do ZUS do dnia 30 czerwca 2020r. w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS

WAŻNE!

 • oświadczenie płatnika składek, o osiągnięciu przychodu w marcu 2020r. potwierdzające uzyskanie zwolnienia z opłacania składek przychodu z działalności składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • do dnia 30 czerwca 2020r. muszą zostać przesłane dokumenty księgowo rozliczeniowe, chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania
 • ZUS informuje KAS o kwocie wskazanej w oświadczeniu, KAS informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych
 • w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności w oświadczeniu do ZUS i informacjach KAS są wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek

Termin na rozpoznanie wniosku przez ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu ww. składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

W przypadku decyzji pozytywnej: składki traktuje się jako opłacone. Zachowana jest ciągłość ubezpieczenia oraz prawo do świadczeń emerytalno - rentowych oraz świadczeń zdrowotnych za ten okres, mimo, że składki nie zostały fizycznie uiszczone.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o PIT.

 

4. Tryb odwoławczy:

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skorzystaj z pomocy prawnej

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który co do zasady nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

 1. ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin), obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
 2. zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 3. zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – obecnie takie rozwiązanie przewiduje art. 231a k.p., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Porozumienie, o którym mowa w pkt 2 i 3 zawiera pracodawca oraz organizacja związkowa reprezentatywna, albo zakładowa organizacja związkowa, albo przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa (w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.). Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.