Tarcza antykryzysowa

Skorzystaj z pomocy prawnej

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Jakie warunki trzeba spełnić?

 • być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców;
 • przedsiębiorca nie może zalegać z płatnościami z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości;
 • przedsiębiorcę dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15% - jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy (po dniu 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;
 • nie mniej niż o 25% - jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca (po dniu 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 

Co może zrobić przedsiębiorca?

 • wypłacać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o połowę (50%), nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, uwzględniając przy tym wymiar czasu pracy pracownika;
 • obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej jednak niż do połowy etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, uwzględniając przy tym wymiar czasu pracy pracownika;
 • do skorzystania z ww. uprawnień konieczne jest zawarcie porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy (a jeśli ich brak – z przedstawicielami pracowników).

 

Czy powyższe rozwiązania dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na umowie o pracę?

Nie, rozwiązania te stosuje się również do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę nakładczą, umów zlecenia oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia, a także innych osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nie dotyczy to pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 

W jakiej wysokości i jak można otrzymać pomoc?

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek składa się do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorca może starać się o:

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniając wymiar czasu pracy pracownika;
 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20%, do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

W obu przypadkach, dofinansowanie nie przysługuje, jeśli wynagrodzenie pracownika uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 • środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od przedsiębiorcy od przyznanych świadczeń (dofinansowań do wynagrodzenia), należnych od przedsiębiorcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Skorzystaj z pomocy prawnej

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.Czy powyższe rozwiązanie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowie o pracę?

Nie, rozwiązanie to stosuje się również do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę nakładczą, umów zlecenia oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia, a także innych osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nie dotyczy to pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 

Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy (po dniu 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego.

 

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej odpowiedni procent sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż odpowiedniego procenta kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

I tak, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% - może być przyznane w max. wysokości sumy 50% wynagrodzeń, jednak nie większej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • co najmniej 50% - może być przyznane w max. wysokości sumy 70% wynagrodzeń, jednak nie większej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • co najmniej 80% - może być przyznane w max. wysokości sumy 90% wynagrodzeń, jednak nie większej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kto i na jaki okres może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

 

Na jakich zasadach jest przyznawane dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Dofinansowanie jest przyznawane na mocy umowy zawartej pomiędzy starostą a przedsiębiorcą.

 

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie?

Przedsiębiorca ma obowiązek:

 1. co miesiąc składać oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane;
 2. utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Skorzystaj z pomocy prawnej

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.