COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Tak

Odmowa udzielenia pomocy chorym z obawy przed rozprzestrzeniającą się epidemią COVID – 19 może stanowić naruszenie zasad etyki lekarskiej, m. in. takich jak art. 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej - uchylanie się od udzielania pomocy lekarskiej chorym z obawy przed zakażeniem w sytuacji, gdy społeczeństwo właśnie teraz najbardziej potrzebuje lekarzy, może podważać zaufanie do tej grupy zawodowej i w konsekwencji stanowić naruszenie godności zawodu. Taka odmowa może również naruszać art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym udzielanie pomocy medycznej chorym jest powołaniem lekarza – jego fundamentalnym obowiązkiem, a dobro chorego zawsze powinno być dla lekarzy najważniejsze. Ponadto, odmowa udzielania pomocy chorym z obawy przed zakażeniem koronawirusem może również stanowić naruszenie zasad wykonywania zawodu. Przykładowo, wykonując zawód niezgodnie z zasadami etyki zawodowej lekarz narusza również art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a odmawiając udzielenia pomocy chorym bez oceny ich zdrowia z obawy przed zakażeniem może naruszyć art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Odmowa udzielania pomocy chorym przez lekarza z obawy przed zakażeniem koronawirusem może stanowić naruszenie zasad etyki lekarskiej (w szczególności art. 1 ust. 3 i art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej) oraz zasad wykonywania zawodu (w szczególności art. 4 i art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza stanowi tzw. przewinienie zawodowe, za którego popełnienie lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej przed sądem lekarskim. Karami orzekanymi przez sąd lekarski za przewinienia zawodowe są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Każdy kto posiada informację o naruszeniu przez lekarza zasad etyki lekarskiej lub zasad wykonywania zawodu może poinformować o tym izbę lekarską, do której należy taki lekarz. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osobą zgłaszającą naruszenie jest inny lekarz, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na takiego lekarza obowiązek poinformowania o dostrzeżonych błędach w pierwszej kolejności lekarza, który się ich dopuścił. Dopiero w sytuacji, gdy interwencja okaże się nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub naruszenie zasad etyki powoduje poważną szkodę, można zawiadomić izbę lekarską.

Podstawa prawna: Kodeks Etyki Lekarskiej

Autor(rzy): Marta Byzdra-Pawlak

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.