COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Wykonywanie umów

Tak

O ile Wykonawca wykaże wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

Podstawa prawna: Art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor(rzy): Marta Woś

Mam problem z tym zagadnieniem

Nie

Dokonanie zmian w umowie nie jest obligatoryjne.  Ustawa przewiduje w takim przypadku jedynie możliwość zmiany umowy w drodze uzgodnień z Wykonawcą bez narażania Zamawiającego na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego może złożyć zamówienie u innego Wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: Art.  6  w zw. z 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor(rzy): Katarzyna Sikorska

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.