COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

NFZ

Możliwość prowadzenia rozliczeń na zasadzie „1/12” w związku z Covid-19 dotyczy nie tych świadczeń zdrowotnych, które rozliczane są jako iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadających udzielonym świadczeniom oraz ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej.

I tak, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 437) na wniosek świadczeniodawcy, w okresie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), czyli w okresie do dnia 4 września 2020, należność, o której mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Oznacza to, że:

a)       zasadniczo § 18 ust. 2 rozporządzenia przewiduje, że należność (w danym okresie rozliczeniowym) dla danego zakresu świadczeń oblicza się jako iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadających udzielonym świadczeniom i ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, z uwzględnieniem współczynników korygujących,

jednakże

b)      w okresie od 8 marca 2020 do 4 września 2020 (czyli w okresie 180 dni od wejścia w życie specustawy z 2.03.2020) ta należność może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie zmieniające z dnia 14 marca 2020 przewiduje jedynie możliwość – nie obowiązek – wprowadzenia modyfikacji sposobu obliczania należności dla danego zakresu świadczeń. Wprowadzenie tej modyfikacji następuje na wniosek świadczeniodawcy.

Nic nie stoi na przeszkodzie by świadczeniodawca, który chciałby zrezygnować ze zmodyfikowanego sposobu obliczania należności, złożył wniosek o przywrócenie podstawowego sposobu rozliczeń. Ostatecznie to jednak Narodowy Fundusz Zdrowia wyrazi na powyższe przywrócenie zgodę lub jej odmówi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 437)

Autor(rzy): Anna Lazari

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.