COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

ZUS

Nie

Lekarz, który w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych świadczy pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności od 1 kwietnia 2020 r. nie traci prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Katarzyna Włodarczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak

Zasiłek w wysokości 100%  za okres kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych należy się w  okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Przepisy nie ograniczają obowiązywania tylko do podmiotu leczniczego, w którym doszło do zdarzenia.

Podstawa prawna: Art. 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autor(rzy): Kancelaria

Mam problem z tym zagadnieniem

W czasie epidemii zachowują aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność:

  • albo upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  • albo upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 ( tj. od 8 marca 2020 r.).

 

Ważność w/w orzeczeń będzie zachowana do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor(rzy): Agata Starecka

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.