COVID-19

Kompendium zagadnień dla lekarzy i podmiotów leczniczych

Pacjenci COVID-19

Rzeczy osób zmarłych na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, należy poddać odkażeniu. Nie należy poddawać ich utylizacji. W celu właściwego postępowania z rzeczami osób zmarłych na Covid-19, należy rzeczy te odkażać, a następnie składować w osobnych workach/zamkniętych pojemnikach, w odpowiednim pomieszczeniu magazynowym. Rzeczy te powinny zostać oddane osobom najbliższym zmarłego w sposób uniemożliwiającym im zarażenie się.

Podstawa prawna: Art. 46 Konstytucji, par. 5a ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2001.153.1783 z dnia 2001.12.28 z późn. zm.).

Autor(rzy): Eliza Michalska-Kowalczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Podmiot leczniczy w zakresie, w jakim realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia finansowane są ze środków publicznych, tzn. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany do udostępnienia informacji na temat statystyk dotyczących udzielania tych świadczeń, m.in. przeprowadzonych zabiegów czy liczby hospitalizacji w danym okresie. W związku z tym informacja na temat liczby hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem w danym okresie stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 t.j.).

Autor(rzy): Karolina Polowczyk

Mam problem z tym zagadnieniem

Tak, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej COVID-19, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Podejrzanym o chorobę zakaźną według przepisów jest osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną, zaś podejrzanym o zakażenie - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, chyba że ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej właściwy państwowy inspektor sanitarny postanowi inaczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)

Autor(rzy): Marta Bogusiak

Mam problem z tym zagadnieniem

Cookies policy. The information saved in the "Cookies" we use for statistical purposes and to adapt our services to the individual needs of users. You can change the settings for "cookies" in your web browser. If you leave these settings unchanged cookies will be stored in memory. Changing the settings "cookies" can limit the functionality of the site.